آزمايشگاه

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر عليرضا پرداختي مدير آزمايشگاه      
سيما اميني كارشناس   3171  
فريماه سعيدي كارشناس   3193  
نگين عادلي اصل كارشناس   3171  
محسن هوشمند نيك كارشناس   3193  

 

 آموزش

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
  رئیس آموزش   3198  
فریال افشار کارشناس آموزش   3198-3189  
آتوسا میرفارسی کارشناس آموزش   3189-3198  

 

انفورماتیک

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دکتر محمدحسین نیک سخن رئیس بخش انفورماتیک   3578  
لیدا انصاری کارشناس   3168  
محمد مهدی لطفی کارشناس   3167  
نگین نیک اقبال کارشناس   3168  

 

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
علی رضا نیک پی رئیس امور اداری و پشتيباني   3187  
فاطمه نعیمی کارشناس   3157-2995  
جمشید امانی کارشناس   3157-2995  

 

امور دانشجویی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
ندا علی کارشناس      

 

امور فرهنگی
نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
         

 

انبار

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
سید حسن هاشمی امین اموال   3181  

 

تاسيسات

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
غلامرضا گيلاني        

 

چاپ و تكثير
نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
مغفرت   66413884    

 

حراست

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
      3258  

 

حسابداری

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
گویا عزیزی رئیس حسابداری 66487167 3160-2833 66487167
مهسا نبی بیدهندی کارشناس 66487167 3160 66487167

 

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر مجتبي اردستاني رئیس دانشکده      
مهدي فراهاني مسئول دفتر 66404647 3156 66407719

 

خدمات

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
حمدالله رحيمي     3196  
خانم سمندری     3196  
سيف الله پور     3577  
خانم حق پرست     3577  

 

روابط عمومی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
         

 

کارپردازي

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
ابراهیم شمسی پور کارپرداز   3160  

 

كتابخانه

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر بهرام ملک محمدی رئيس كتابخانه      
فرزانه توراني کارشناس   3170  
کبری اصفهانی کارشناس   3169  
داوود ميرزايي کارشناس   3170  

 

مجله فارسي-محيط شناسي

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دکتر لعبت زبردست مدیر داخلی      
فزیبا سادات معینی فر کارشناس      

 

 

مجله انگليسي-IJER

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
      3188 66407719

 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر حميد رضا جعفري معاون آموزشي      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159  

 

معاونت اداري و مالي

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر عليرضا نورپور معاون اداري و مالي      
  مسئول دفتر 66487171 3166 66487171

 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر محمد رضا مثنوي معاون پژوهشی      
فرنوش بهرامی کارشناس 66956667 3177-3179  
رضوان سعیدی کارشناس 66956667 3177-3179  

 

توجه

جهت برقراري تماس از خارج دانشگاه  با شماره هاي داخلي از پيش شماره 6111-021

استفاده نماييد.

 

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگي  شماره مستقيم  داخلي

  دكتر فیروزه آقا ابراهيمي سامانی

  3585

  دكتر امیر هوشنگ احسانی

  3154

  دكتر مجتبی اردستانی

   

  دكتر خسرو اشرفی

  3151

  دكتر بابک امیدوار

  3165

  دكتر جواد امیری

  3174

  دكتر بهنوش امین زاده

  3163

  دكتر اکبر باغوند

  3586

  دكتر مجید بغدادی

  2778

  دكتر هما بهبهانی

  3173

  دكتر بهرنگ بهرامی

  3183

  دكتر مريم پازوكي

  3584

  دكتر علیرضا پرداختی

  3587

  دكتر علی ترابیان

  3184

  دكتر حمیدرضا جعفری

  3581

  دكتر ناصر حاجی زاده

  3172

  دكتر حسن دارابی

  3174

  دكتر لعبت زبردست

  3585

  دكتر امین سارنگ

  3580

  دكتر مجید شفیع پور

  3151

  دكتر تکتم شهریاری

  3584

  دكتر اسماعیل صالحی

  3801

  دكتر مسعود صدری نسب

  3584

  دكتر ادوین صفری

  3580

  دكتر محمد علی عبدلی

  3179-3177

  دكتر فریدون غضبان

  3164

  دكتر شهرزاد فریادی

  3158

  دكتر عبدالرضا کرباسی

  3199

  دكتر سعید کریمی

  3801

  دكتر سعید گیتی پور

  3180

  دكتر سعید گیوه چی

  3183

  دكتر محمد رضا مثنوی

  3178

  دكتر بهرام ملک محمدی

  3185

  دكتر ناصر مهردادی

  3155

  دكتر محسن میر محمدی

  3183

  دكتر غلامرضا نبی بیدهندی

  3579

  دكتر تورج نصرآبادی

  3586

  دكتر مهرداد نظریها

  3185

  دكتر احمد نوحه گر

  3579

  دكتر محمد نوری

  3584

  دكتر محمد حسین نیک سخن

  3578

  دكتر علیرضا نورپور

  3580

  دكتر حسن هویدی

  3173

  دكتر احمد رضا یاوری

  3167