آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا پرداختی مدیر آزمایشگاه      
سیما امینی کارشناس   3171  
فریماه سعیدی کارشناس   3193  
نگین عادلی اصل کارشناس   3171  
محسن هوشمند نیک کارشناس   3193  

 

 آموزش

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
  رئیس آموزش   3198  
فریال افشار کارشناس آموزش   3198-3189  
آتوسا میرفارسی کارشناس آموزش   3189-3198  

 

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
مجتبی محمدی رئیس امور اداری و پشتیبانی   3187  
فاطمه نعیمی کارشناس   3157-2995  
جمشید امانی کارشناس   3157-2995  

 

انفورماتیک

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر محمدحسین نیک سخن رئیس بخش انفورماتیک   3578  
لیدا انصاری کارشناس   3168  
محمد مهدی لطفی کارشناس   3167  
نگین نیک اقبال کارشناس   3168  

 

امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
ندا علی کارشناس   3190  

 

امور فرهنگی
نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
         

 

انبار

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
سید حسن هاشمی امین اموال   3181  

 

تاسیسات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
غلامرضا گیلانی        

 

چاپ و تکثیر
نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
مغفرت   66413884    

 

حراست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
      3258  

 

حسابداری

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
گویا عزیزی رئیس حسابداری 66487167 3160-2833 66487167
مهسا نبی بیدهندی کارشناس 66487167 3160 66487167

 

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر مجتبی اردستانی رئیس دانشکده      
مهدی فراهانی مسئول دفتر 66404647 3156 66407719

 

خدمات

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
حمدالله رحیمی     3196  
خانم سمندری     3196  
سیف الله پور     3577  
خانم حق پرست     3577  

 

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
         

 

کارپردازی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
ابراهیم شمسی پور کارپرداز   3160  

 

کتابخانه

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر بهرام ملک محمدی رئیس کتابخانه      
فرزانه تورانی کارشناس   3170  
کبری اصفهانی کارشناس   3169  
داوود میرزایی کارشناس   3170  

 

مجله فارسی-محیط شناسی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر لعبت زبردست مدیر داخلی      
فزیبا سادات معینی فر کارشناس      

 

 

مجله انگلیسی-IJER

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
      3188 66407719

 

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر حمید رضا جعفری معاون آموزشی      
رفعت اسدی مسئول دفتر 66487169 3159  

 

معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر علیرضا نورپور معاون اداری و مالی      
  مسئول دفتر 66487171 3166 66487171

 

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر محمد رضا مثنوی معاون پژوهشی      
فرنوش بهرامی کارشناس 66956667 3177-3179  
رضوان سعیدی کارشناس 66956667 3177-3179  

 

توجه

جهت برقراری تماس از خارج دانشگاه  با شماره های داخلی از پیش شماره 6111-021

استفاده نمایید.

 

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی  شماره مستقیم  داخلی

  دکتر امیر هوشنگ احسانی

  3174

  دکتر مجتبی اردستانی

   

  دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی

   

  دکتر خسرو اشرفی

  3151

  دکتر بابک امیدوار

  3165

  دکتر جواد امیری

  3174

  دکتر بهنوش امین زاده

  3163

  دکتر اکبر باغوند

  3586

  دکتر مجید بغدادی

  2778

  دکتر هما بهبهانی

  3173

  دکتر مریم پازوکی

  3577

  دکتر علیرضا پرداختی

  3165

  دکتر علی ترابیان

  3184

  دکتر حمیدرضا جعفری

  3581

  دکتر ناصر حاجی زاده

  3172

  دکتر حسن دارابی

  3174

  دکتر علی دریابیگی

   

  دکتر لعبت زبردست

  3585

  دکتر امین سارنگ

   

  دکتر مجید شفیع پور

  3151

  دکتر تکتم شهریاری

  3585

  دکتر اسماعیل صالحی

  3801

  دکتر مسعود صدری نسب

  3584

  دکتر ادوین صفری

   

  دکتر محمد علی عبدلی

  3152

  دکتر فریدون غضبان

  3164

  دکتر شهرزاد فریادی

  3158

  دکتر عبدالرضا کرباسی

  3190

  دکتر سعید کریمی

  3801

  دکتر سعید گیتی پور

  3180

  دکتر سعید گیوه چی

  3185

  دکتر محمد رضا مثنوی

  3178

  دکتر بهرام ملک محمدی

  3185

  دکتر ناصر مهردادی

   

  دکتر محسن میر محمدی

  3584

  دکتر غلامرضا نبی بیدهندی

  3579

  دکتر تورج نصرآبادی

  3586

  دکتر مهرداد نظریها

   

  دکتر احمد نوحه گر

  3183

  دکتر محمد نوری

  3584

  دکتر محمد حسین نیک سخن

  3578

  دکتر علیرضا نورپور

  3166

  دکتر حسن هویدی

  3192

  دکتر احمد رضا یاوری