تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه دفاع اطلاعیه دفاع

ارزیابی میزان هزینه ناشی از اجرای طرح مقابله با شرایط اضطراری ومدیریت بحران در مرکز تجاری x (سه شنبه 1397/7/10 ساعت 11:30)

نام دانشجو:  سحر میرشاهی  

رشته تحصیلی:  ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE    

عنوان پایان نامه: ارزیابی میزان هزینه ناشی از اجرای طرح مقابله با شرایط اضطراری ومدیریت بحران در مرکز تجاری x

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر حمیدرضا جعفری  

استاد مشاور: _______________

تاریخ دفاع: سه شنبه 1397/7/10 ساعت 11:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو