تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه دفاع اطلاعیه دفاع

ارزیابی گردآورنده فتوولتاییک حرارتی مجهز به لنز فرسنل خطی و بهینه سازی عملکرد آن (دوشنبه 1397/7/9 ساعت 16:30)

نام دانشجو:  ابوالفضل شهریاری

رشته تحصیلی:  سیستم های انرژی محیط زیست

عنوان پایان نامه:  ارزیابی گردآورنده فتوولتاییک حرارتی مجهز به لنز فرسنل خطی و بهینه سازی عملکرد آن

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر مریم پازوکی و سرکار خانم دکتر شیوا گرجیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر قبادیان

تاریخ دفاع: دوشنبه 1397/7/9 ساعت 16:30

محل دفاع:  سالن کنفرانس ساختمان شماره دو