آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

آشنايي با سامانه هاي دانشجويي

آشنايي با سامانه هاي دانشجويي

1393/6/29

جهت آشنايي با سامانه هاي دانشجويي به قسمت  خدمات ويزه اعضا>>>دانشجو>>>كاتالوگ معرفي سامانه هاي دانشجويي مراجعه فرماييد.