آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

اطلاعيه در خصوص تاثير معدل بر وام صندوق رفاه

به اطلاع مي رساند سيستم صندوق رفاه دانشجويان معدل 2 نيمسال قبل دانشجو را جهت محاسبه وام در نظر مي گيرد. بنابراين دانشجوياني كه در 2 نيمسال قبل مشروط باشند وام آنها نصف مي شود.