آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

اطلاعيه زمان مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون دكتري نيمه متمركزسال تحصيلي 95-94

ضمن عرض تبريك به استحضارمي رساند زمان مصاحبه پذيرفته شدگان آزمون دكتري تخصصي سال تحصيلي 95-94 كليه رشته هاي تحصيلي دانشكده محيط زيست روز يك شنبه مورخ 94/3/10 ساعت 7:30 درمحل دانشكده محيط زيست مي باشد.

مدارك مورد نياز جهت انجام مراحل مصاحبه به شرح ذيل مي باشد : شايان ذكراست ارائه مدارك مشروحه زير در روز مصاحبه الزامي بوده ونقص درارائه هريك ازمدارك ، منجربه عدم برگزاري مصاحبه ازداوطلب مي گردد . هم چنين به مداركي كه پس از روزمصاحبه ارائه گردد امتيازي تعلق نمي گيرد .

1-كليه سوابق آموزشي وپژوهشي داوطلب مي بايست درقالب لوح فشرده به تعداد دو نسخه به همراه اصل مدارك درروز مصاحبه تحويل دانشكده گردد .

2-ارائه فيش واريزي به مبلغ 750000 ريال به شماره حساب 5225557690 - كد شناسه 1130 به نام معاونت آموزشي دانشگاه تهران نزد بانك ملت شعبه دانشگاه