آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

اطلاعيه صندوق رفاه: تمديد تعدادي از وام هاي دانشجويي نيمسال اول 95-94 (دانشجویان روزانه)

به استحضار مي رساند درخواست وام دانشجويي توسط دانشجويان در سامانه جامع گلستان به شرح ذيل تا تاريخ  94/8/18 امكان پذير مي باشد.

- وام ويژه دكتري روزانه 1 و 2

- وديعه مسكن متاهلين

- انواع وام هاي مسكن (شامل مسكن عادي و دانش هسته اي)

- انواع وام هاي ضروري (شامل ضروري عادي، خريد كتب تخصصي، ممتاز ونمونه، معلول، مبتكر، قهرمان ورزشي، حوادث غيرمترقبه، موارد خاص،‌ دانش هسته اي، خريد لوازم دانشجويان كم بينا و نابينا)

- وام هاي ازدواج، حج، زيارت عتبات، وديعه مسكن نخبگان و وديعه مسكن دانشجويان غير ايراني

قابل ذكر است مهلت ثبت تقاضاي انواع وام در سيستم فاز 2 صندوق رفاه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 تمديد شده است  و پس از اين تاريخ تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد.