آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

اطلاعيه مهم جهت انجام پايش سلامت دانشجويان محترم ورودي 94-93

به اطلاع مي رساند:

1. براساس بخشنامه وزارت علوم، حضور تمامي دانشجويان ورودي جديد سال تحصيلي 94-93 (همه مقاطع) در برنامه پايش سلامت الزامي است.

2. دانشجويان كارنامه سلامت سال تحصيلي 94-93 را تهيه نموده و در روز و ساعت مشخص شده توسط دانشكده به همراه دفترچه بيمه درماني به باشگاه دانشجويان مراجعه نمايند.

3. با توجه به اينكه يكي از مراحل پايش سلامت، تست قند خون غيرناشتا مي‌باشد، دانشجويان محترم قبل از مراجعه ناشتا نباشند.

4. دانشجويان پس از انجام معاينات برگه تأييد نهايي صادر شده از سوي اداره كل بهداشت و درمان كه يكي از مدارك اصلي ثبت نام مي‌باشد را به دانشكده خود تحويل دهند.

5. دانشجوياني كه در معاينات پايش سلامت شركت ننموده اند، طبق مقررات با ايشان برخورد خواهد شد.

6. پايش سلامت دانشجويان پرديس‌هاي كشاورزي، فارابي، فومن و كيش در محل پرديس انجام خواهد شد.

چدول زمانبندي انجام طرح پايش سلامت

كارنامه سلامت دانشجويان