آرشیو اخبار آرشیو اخبار

خبر خبر

اطلاعیه استفاده از فرصت مطالعاتی در کشور مکزیک

‌به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط استفاده ازفرصت مطالعاتی می‌رساند چنانچه متقاضی گذراندن فرصت مطالعاتی در کشور مکزیک می‌باشند، درخواست و مدارک خود را حداکثر تا تاریخ  1395/5/16به اداره آموزش ارائه دهند.