آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي

اطلاعيه اطلاعيه

اطلاعیه برگزاری انتخابات انجمنهای دانشجویی دانشکده محیط زیست

انتخابات انجمن علمی دانشجویی بین رشته ایی زیستا

به اطلاع می رساند زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی بین رشته ایی زیستا در تاریخ 26،25 و27 آبانماه می باشد لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود جهت کاندید شدن در شورای مدیریت انجمن به آقای خیری امور فرهنگی دانشکده تا تاریخ 94/8/20 مراجعه نمایند و یا به آدرسzista@ut.ac.ir مکاتبه نمایید. فرم مربوطه را دریافت و همراه یک قطعه عکس باز ارسال نمایید

 • اشتغال به تحصيل دریکی از  رشته های دانشکده محیط زیست
 • عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشكلهای دانشجویي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي
 • تبصرهـ اعضای شورای مرکزی دیگر تشكلها در صورت استعفا یك ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمنهای علمي و پذیرش آن ميتوانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمي شوند
 • عدم محكوميت منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده یا بالاتر
 • گذراندن و یا حین تحصیل حداقل یك نيمسال تحصيلي برای دانشجویان

محل برگزاریانتخابات: محوطه دانشکده

زمان برگزاری:  ساعت 10صبح الی 13 روزهای دوشنبه سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 و 27 آبانماه 1394

 

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی طراحی محیط زیست      

با اطلاع می رساند زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی این گروه در تاریخ 26 و 27 آبانماه می باشد لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود جهت کاندید شدن در شورای مدیریت انجمن به اقای مهدی صفی دبیر انجمن و یا آقای خیری امور فرهنگی دانشکده تا تاریخ 94/8/20 مراجعه نمایند.

شرایط ثبت نام :

 •  اشتغال به تحصيل در رشته مربوطه
 • عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشكلهای دانشجویي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي
 • تبصره: اعضای شورای مرکزی دیگر تشكلها در صورت استعفا یك ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمنهای علمي و پذیرش آن ميتوانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمي شوند
 •  عدم محكوميت منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده یا بالاتر
 • گذراندن حداقل یك نيمسال تحصيلي برای دانشجویان مقاطع کارداني و کارشناسي

محل برگزاری انتخابات: محوطه دانشکده

ساعت 10صبح الی 13 روزهای سه شنبه و چهارشنبه  26 و 27 آبانماه 1394

 

قابل توجه دانشجویان رشته مدیریت در سوانح طبیعی

با اطلاع می رساند زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی دانشجویی رشته مدیریت در سوانح طبیعی در تاریخ 26 و27 آبانماه می باشد لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود جهت کاندید شدن در شورای مدیریت انجمن به آقای ناصر انجرانی دبیر انجمن و یا آقای خیری امور فرهنگی دانشکده تا تاریخ 94/8/20 مراجعه نمایند

شرایط ثبت نام :

 • اشتغال به تحصيل در رشته مربوطه
 • عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشكلهای دانشجویي اعم از صنفي، سياسي، ورزشي و فرهنگي
 • تبصرهـ اعضای شورای مرکزی دیگر تشكلها در صورت استعفا یك ماه قبل از برگزاری انتخابات انجمنهای علمي و پذیرش آن ميتوانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمي شوند
 • عدم محكوميت منجر به توبيخ کتبي و درج در پرونده یا بالاتر
 • گذراندن حداقل یك نيمسال تحصيلي برای دانشجویان

محل برگزاری انتخابات: محوطه حیاط دانشکده

ساعت 10صبح الی13 روزهای سه شنبه و چهارشنبه  26 و 27 آبانماه 1394