آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

اطلاعیه وام ویژه دکتری

احتراما در خصوص عدم ثبت درخواست وام ويژه دكتري روزانه 1 و2 براي تعدادي از دانشجويان دكتري در سامانه جامع گلستان به استحضار مي رساند با توجه به
پيگيري هاي بعمل آمده به علت زمان بر بودن رفع مشكل از سوي واحد پشتيباني سامانه جامع گلستان، خواهشمند است مواردي كه دانشجويان در سامانه جامع گلستان درخواست وام تحصيلي دارند و امكان ثبت درخواست وام ويژه دكتري روزانه 1و2 (درخواست اوليه يا پيشرفت رساله) را ندارند، نسبت به دريافت مدارك به صورت فيزيكي توسط كارشناس محترم دانشكده/پرديس و ثبت درخواست در سيستم فاز 2 صندوق رفاه اقدام فرماييد .و همچنين وضعيت وام تحصيلي دانشجويان در سامانه جامع گلستان به حالت عدم تاييد تغيير يابد.

قابل ذكر است مدارك مي بايست به كارشناس محترم دانشكده/پرديس تحويل داده شود و از ارجاع دانشجو به همراه مدارك به اين اداره كل اجتناب شود.