آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

اطلاع رساني در خصوص وام ضروري-بسيارمهم

به استحضار مي رساند تا اطلاع ثانوي و رفع مشكل سايت گلستان در خصوص وام ضروري نيمسال 932 دانشجوياني كه براي بار اول يا بيشتر تقاضاي وام ضروري دارند از رديف 4- تصوير سند هزينه كرد متناسب با رويداد-نيمسال (932) جهت بارگذاري فايل تصويري (مربوط به وام ضروري) استفاده كنند.

خواهشمند است جهت رفع مشكل، مدرك ترم هاي قبل را به حالت عدم تائيد تغيير ندهيد. با انجام اين عمل بين مدارك سيستم گلستان و سيستم صندوق رفاه مغايرت به  وجود خواهد آمد و متاسفانه وام دانشجو تاييد نخواهد شد.