نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام شماره حساب جهت دريافت گواهي موقت ودانشنامه

به استحضار مي رساند ؛ كليه هزينه هاي مربوط به امور مشروحه ذيل ، بايد به شماره حساب  5225557690  و  شناسه واريز 1130بانك ملت شعبه دانشگاه تهران ( صاحب حساب معاونت آموزشي دانشگاه تهران )  واريز گردد .

ضمناً در صورت اشتباه در واريز هزينه به حساب ديگر ( به هر علت ) عودت هزينه امكان پذير نبوده و دانشجو متقاضي موظف است صرفاً هزينه مذكور را به شماره حساب تعيين شده فوق واريز نمايد .

1.     هزينه تمبر و پست و گواهي موقت

2.     هزينه تمبر و صدور و پست دانشنامه