آرشیو اخبار آموزش آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

اعلام شماره حساب جهت دریافت گواهی موقت و دانشنامه

به استحضار می رساند ؛ کلیه هزینه های مربوط به امور مشروحه ذیل ، باید به شماره حساب  5225557690  و  شناسه واریز 1130بانک ملت شعبه دانشگاه تهران ( صاحب حساب معاونت آموزشی دانشگاه تهران )  واریز گردد .

ضمناً در صورت اشتباه در واریز هزینه به حساب دیگر ( به هر علت ) عودت هزینه امکان پذیر نبوده و دانشجو متقاضی موظف است صرفاً هزینه مذکور را به شماره حساب تعیین شده فوق واریز نماید .

1.     هزینه تمبر و پست و گواهی موقت

2.     هزینه تمبر و صدور و پست دانشنامه