آرشيو اخبار پژوهشي آرشيو اخبار پژوهشي

خبر خبر

اعلام عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مورد حمايت شركت ملي گاز ايران

به استحضار مي رساند عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مورد حمايت به صورت پيوست ضميمه شده است. لازم به يادآوري است روش اجرايي حمايت از پايان نامه هاي مذكور بر اساس مقررات و آئين نامه هاي شركت ملي گاز ايران بوده و  فرم هاي مورد نياز در آدرس www.khangiran.com  موجود مي باشد.

ليست عناوين پايان نامه ها