آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

اعلام مدرك زبان معتبر براي متقاضيان فرصت مطالعاتي

به اطلاع دانشجويان دكتراي واجد شرايط جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي 5 ماهه با حمايت دانشگاه مي رساند، با توجه به اطلاع حاصله از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مدرك زبان معتبر و مورد قبول آن وزارت آزمون MSRT مي‌باشد.