نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و دبیرخانه-تلفن

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
حسن نوروزی رئیس امور اداری و پشتيباني   3182  
مهری باهر کارشناس دبیرخانه   3157-2995  
زهرا حق پرست     3157-2995