نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و پشتیبانی-تلفن

امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
علی رضا نیک پی رئیس امور اداری و پشتيباني   3187  
فاطمه نعیمی کارشناس   3157-2995  
جمشید امانی کارشناس   3157-2995