نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش-تلفن

 آموزش

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
فریال افشار رئیس اداره آموزش   3189  
آتوسا میرفارسی کارشناس آموزش (گروه‌های برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست و مهندسی طراحی محیط زیست   3198  
نگین نیک اقبال کارشناس آموزش (گروه مهندسی محیط زیست)   3198