آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

انتخاب دانشجوی نمونه سال تحصیلی 95-96

 

برای آگاهی از شرایط ثبت نام و ضوابط انتخاب دانشجوی نمونه فرم های زیر را مطالعه نمایید.

 

فرم اولیه ثبت نام انتخاب دانشجوی نمونه

راهنما دانشجوی نمونه

برنامه زمانبندي احتمالي اجراي مراحل انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه