آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

انتصاب خانم دكتر بهنوش امين زاده به سمت معاونت اجرايي و دانشجويي

انتصاب خانم دكتر بهنوش امين زاده به سمت معاونت اجرايي و دانشجويي

1393/5/5

به پيشنهاد رياست محترم دانشكده محيط زيست خانم دكتر بهنوش امين زاده گوهرريزي با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت 3سال به سمت معاون اجرايي و دانشجويي دانشكده منصوب گرديدند.