آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشكده محیط زیست

انتصاب مدیر گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشكده محیط زیست

1393/2/9

دكتر امير هوشنگ احسانی عضو هیات علمی دانشكده با نظرشوراي گروه و پيشنهاد رياست دانشكده، با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دو سال به سمت مديريت گروه مهندسي طراحي محيط زيست دانشكده محيط زيست منصوب گرديدند.