نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انفورماتیک-تلفن

انفورماتیک

نام و نام خانوادگی  سمت شماره مستقیم  داخلی نمابر
دکتر محمدحسین نیک سخن رئیس بخش انفورماتیک      
لیدا انصاری کارشناس   3168  
محمد مهدی لطفی کارشناس   3167