نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهي دعوت به عضويت در انجمن علمي مديريت و مهندسي بهداشت، ايمني و محيط زيست

طبق مجوز شماره  190638/3  مورخ   16/10/1393  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بدينوسيله از كليه متخصصين و كارشناسان به عضويت در اين انجمن، دعوت بعمل مي آيد تا فرم درخواست عضويت را دريافت و تقاضاي تكميل شده خود را به پست الكترونيكي hseme@ut.ac.ir  ارسال نمايند.

فايل هاي پيوست: