آرشيو اخبار آرشيو اخبار

خبر خبر

بازديد سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشكده محيط زيست

جناب آقاي دكتر نيلي احمد آبادي سرپرست محترم دانشگاه تهران باتفاق هيات همراه بمناسبت روز معلم مورخ 14/2/93 بازديد نمودند .ضمنا ايشان در شوراي عمومي دانشكده كه بمناسبت روز معلم در سالن شوراي دانشكده برگزار شده بود شركت كردند.