آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

بازه زماني ارزشيابی الكترونيكي اعضای هيات علمی دانشكده توسط دانشجويان

بازه زماني ارزشيابی الكترونيكي اعضای هيات علمی دانشكده توسط دانشجويان

1393/2/7

بازه زماني ارزشيابی الكترونيكي اعضای هيات علمی دانشكده در نیمسال دوم سال تحصيلي 93-92 از روز شنبه به تاريخ 13/02/93 لغايت روز چهارشنبه به تاريخ 24/02/93 می باشد. لذا خواهشمند است دانشجويان محترم با مراجعه به سامانه آموزش جهت انجام ارزشيابی اساتيد خود اقدام نمايند. شايان ذكر است در صورت عدم انجام ارزشيابي الكترونيكي امكان رویت نمرات نیمسال مربوطه براي دانشجويان وجود نخواهد داشت