آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

بازه زماني جهت انجام اصلاحات پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ورساله مقطع دكتري

به استحضار مي رساند ؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 7/7/1394 شوراي آموزشي دانشگاه تهران بازه زماني جهت انجام اصلاحات پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد و رساله دكتري تخصصي ( Ph.D ) پس از برگزاري جلسه دفاعيه و دفاع دانشجو وكسب نمره ، امتياز قبولي (طبق آيين نامه هاي آموزشي مربوط)از نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 حداكثر به مدت ""سه ماه"" تعيين شده است .