آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

بازه زمانی تعيين شده براي ارزشيابي الكترونيكي اعضاي محترم هيات علمي توسط دانشجویان

به استحضار مي رساند زمان تعيين شده براي ارزشيابي الكترونيكي اعضاي محترم هيات علمي در نيمسال اول تحصيلي 95-94 از روز شنبه مورخ 94/9/14 لغايت روز چهارشنبه مورخ 94/9/25 خواهد بود.

لازم به ذكر است در صورت عدم انجام ارزشیابی ، ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال بعد تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نخواهد بود و نمرات نیمسال جاری نیزقابل مشاهده نمی باشد .ضمناً دانشجویان شهریه پرداز که دارای بدهی هستند امکان انجام ارزشیابی را نداشته ومی بایست نسبت به پرداخت بدهی وانجام ارزشیابی اقدام نمایند . متقاضیان وام که وام آنان تاکنون واریز وثبت نگردیده نیزمشمول این قانون می باشند.

تاکید می گردد ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال آتی منوط  به انجام ارزشیابی نیمسال قبل می باشد و درصورت عدم انجام ارزشیابی هیچ اقدامی ازسوی آموزش دانشکده میسر نمی باشد. 

همچنین دانشجویانی که تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی ودانشجویان ذکوری که معافیت تحصیلی تائید شده خودرابه اداره آموزش ارائه نداده باشند امکان ثبت نام وانتخاب واحد نیمسال بعد را نخواهند داشت.

اداره آموزش دانشکده محیط زیست