تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه دفاع اطلاعیه دفاع

بازیافت و ارتقاء لجن نفتی بوسیله نانو ذرات (دوشنبه 97/7/9 ساعت 11)

نام دانشجو:   فرزاد نژاد بهادری

رشته تحصیلی:  مهندسی محیط زیست – گرایش مواد زائد جامد

عنوان رساله:  بازیافت و ارتقاء لجن نفتی بوسیله نانو ذرات

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر محمدعلی عبدلی و جناب آقای دکتر مجید بغدادی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر فریدون غضبان

تاریخ دفاع:  دوشنبه 97/7/9 ساعت 11

محل دفاع:  کوچه آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس