آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي آرشيو اطلاعيه و رويدادهاي فرهنگي

اطلاعيه اطلاعيه

برگزاري مسابقات ورزشي بمناسبت هفته تربيت بدني و ورزش در دانشكده محيط زيست


مناسبت فرارسيدن هفته‌ي تربيت بدني و ورزش و در استاي تحقق اهداف ورزش فوق برنامه‌ي دانشكده،مبني بربهبود كيفيت زندگي و افزايش شادي و نشاط دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيئت علمي، در روز سه شنبه 21/7/94 يكدوره مسابقات ورزشي در سه رشته در سه ورزشي شامل دارت،پينگ پنگ روي ميزو فوتبالدستي در سطح دانشجويان،كاركنان و اعضائ محترم هيات علمي برگزار شد.لذا نتاپج برگزاري مسابقات بشرح ذيل اعلام مي شود.

رشته دارت :

نفراول اقاي علي سعيدي دانشجو

نفر دوم اقاي اميدكوه شكن دانشجو

نفر سوم اقاي عباس نجفي دانشجو

رشته انفرادي پينگ پنگ

نفر اول اقاي زارعي دانشجو

نفر دوم اقاي نجفي دانشجو

نفر سوم اقاي مجتبي شاكر ياري دانشجو

رشته تيمي فوتبا ل دستي

نفرات اول اقايان اكبر ساساني و ايرج حمايتي كارمند

نفرات دوم اقايان شايان شفيع خاني و مهرداد رحِيمي دانشجو

نفرات سوم اقايان مجتبي شاكرياري و محمد نيك رفتار دانشجو

رشته تيمي فوتبالد ستي خواهران

خانم ها شهنازي و يحيي پور