تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه دفاع اطلاعیه دفاع

تاثیر الگوهای کاربری اراضی (سیمای سرزمین) بر توزیع فضایی آلاینده های هوا در تهران (یکشنبه 1397/7/8 ساعت 14:30)

نام دانشجو:  محمد سخایی 

رشته تحصیلی: محیط زیست  – گرایش برنامه ریزی 

عنوان پایان نامه: تاثیر الگوهای کاربری اراضی (سیمای سرزمین) بر توزیع فضایی آلاینده های هوا در تهران

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر احمدرضا یاوری  و جناب آقای دکتر  حسن هویدی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر حمیدرضا جعفری

تاریخ دفاع: یکشنبه 1397/7/8  ساعت 14:30

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس