آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

تسويه حساب سلف مهر (تغذيه) براي اطلاع دانشجويان فارغ التحصيل

به اطلاع كليه دانشجويان فارغ التحصيل ميرساند جهت انجام امورتسويه حساب  سلف مهر- تغذيه (در سيستم گلستان) از تاريخ 94/3/30 لغايت 94/7/1 به دانشكده حقوق (انقلاب-دانشگاه تهران-دانشكده حقوق طبقه دوم واحد تربيت بدني) جناب آقاي خان جاني مراجعه نمايند.