آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

تغییر عکس دانشجو

تغيير عكس دانشجو پس از صدور گزارش فارغ التحصيلي و انتقال نام دانشجو به فايل دانش آموختگي  امكان پذير نمي باشد ، لذا چنانچه متقاضي "تغيير عكس " خود در كارنامه و سيستم جامع آموزش دانشگاه هستيد حداكثر تا زمان تسويه حساب و قبل از بسته شدن فايل اشتغال به تحصيل خود در اين خصوص اقدام نمائيد.