آرشیو اخبار آموزش آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93

1393/4/16

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 94-1393 را از اینجا مشاهده نمایید. در ضمن تاکید می نماید؛ "دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد رسمی و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند. در ضمن دانشجو درصورت عدم انتخاب واحد رسمی در موعد مقرر ، منصرف از تحصیل محسوب می گردد.