آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

تمديد ثبت وام شهريه براي دانشجويان نوبت دوم (نيمسال دوم94-93)

 به اطلاع دانشجويان متقاضي وام شهريه نيمسال جاري (دوم 94-93) كه تاكنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند ميرساند كه از تاريخ 13/11/1393 لغايت 24/11/1393 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمايند. شايان ذكر است مهلت مذكور تمديد نخواهد شد و عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجويان در سامانه گلستان به منزله عدم نياز به وام است و وامي پرداخت نخواهد شد.