آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

تمديد مهلت ثبت درخواست وام ويژه دكتري روزانه

مهلت ثبت درخواست وام ويژه دكتري روزانه در سيستم فاز 2 تا تاريخ 1393/12/10 تمديد گرديد. شايان ذكر است مدت زمان فوق در سال جاري قابل تمديد نمي باشد.