رویدادها رویدادها

تست


اطلاعیه ها اطلاعیه ها

انجمن های علمی انجمن های علمی

تماس با ما تماس با ما

کارشناس فرهنگی: آقای علی اصغر ودایع خیری

آدرس پستی:

تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، شماره 15،

دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران،

صندوق پستی: 6135-14155

تلفن: 61113195