آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

ثبت وام ويژه دانشجويان روزانه دكتري

درخواست و ثبت وام ويژه دانشجويان روزانه دكتري از تاريخ1393/11/20 لغايت 1393/12/01در سيستم امكان پذير مي باشد.

مرحله 1 - تكميل پيوست هاي الف و ب از دستورالعمل 11/141935 (توسط دانشجو و دانشكده)

 مرحله 2 - تكميل فرم شماره يك و دو از بخشنامه 130/1/16640  (توسط دانشجو)

مرحله 3- تهيه سند تعهد محضري جديد توسط دانشجو (دو ضامن، براي هر ضامن سند تعهد محضري جداگانه تهيه گردد.)

مرحله 4- ارائه مدارك مرحله 1 تا 3 به امور دانشجويي دانشكده/پرديس

 مرحله 5- ثبت وام توسط كارشناس امور دانشجويي دانشكده/پرديس تا تاريخ 93/11/28

 

 

* امكان ثبت درخواست وام مذكور، در فروردين ماه در سيستم فاز2، مجددا امكان پذير خواهد بود.

نكات مهم : - شرايط دانشجو متقاضي در وام روزانه ويژه دكتري:)

عدم دريافت پژوهانه توسط دانشجو در سنوات گذشته

 

1.        دانشجويان روزانه دكتري

2.        شركت در آزمون جامع

3.        تصويب پروپوزال رساله دكتري

4.        مدت زمان 2 سال، از تحصيل باقي مانده باشد.

5.        شرايط بازپرداخت :

در صورتي كه دانشجوي متقاضي در مقاطع قبلي بابت استفاده از تسهيلات رفاهي وام بدهكار باشد، بدهي گذشته با بدهي وام مذكور تجميع خواهد شد و بازپرداخت آن به مدت 3 سال تعيين مي گردد.

در صورت بهره مندي دانشجو از اين وام، امكان استفاده از وام هاي ديگر صندوق رفاه را نخواهد داشت.

فرمهاي مربوط را از اينجا دانلود نماييد.