آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

حمايت از پايان نامه هاي قرآني در مقاطع تحصيلات تكميلي

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در نظر دارد از محل اعتبار سنواتي منشور توسعه فرهنگ قرآني از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مرتبط با مطالعات قرآني حمايت نمايد،

پس از دريافت گزارش واحدها،كميته اي تحت عنوان كميته توسعه و ترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني مطابق جدول پيوست امتياز دهي و ميزان حمايت از هر يك از پايان نامه ها و رساله ها را تعيين خواهد نمود. ضمناً

  • پايان نامه هايي كه در بازه زماني فروردين تا مهر 94 پروپزال آنها تصويب شده باشد مي تواند از حمايت مذكور برخوردار شود.
  • پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد كه در بازه زماني مهر 93 تا آخر شهريور 94 پروپوزال آنها تصويب شده باشد مشمول حمايت مذكور مي باشند: رساله يا پايان نامه هايي كه پيش از اين از آنها دفاع شده است مشمول اين حمايت قرار نمي گيرد.
  • پايان نامه/ رساله هايي كه بين رشته اي باشد يا بواسطه كاربردي بودن مورد حمايت نهاد وسازمانهاي ديگر باشد از اولويت برخوردار خواهد بود.
  • حداكثر فرصت دفاع از پايان نامه ها و رساله هاي متقاضي بهره مندي از حمايت مذكور به ترتيب پايان مهر 95 و مهر 96 مي باشد.
  • تصوير پروپزال هر يك از پايان نامه ها و رساله ها به انضمام فرم پيوست ارسال گردد.
  • كميته توسعه و ترويج پژوهش هاي با رويكرد قرآني مركب است از متخصصيني از هر يك از حوزه هاي هنر و علوم انساني ، علوم پايه ، كشاورزي ، فني و مهندسي ، پزشكي و يك نفر متخصص در حوزه مطالعات قرآني .