آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

درخواست معافيت از تكرار دروس گذرانده شده از قبل

به استحضار می رساند دانشجوياني كه درخواست معافيت از تكرار دروس گذرانده شده از قبل(در دانشگاه تهران دارند) بايد اصل ريزنمره تاييد و مهر شده توسط اداره كل امور آموزشي دانشگاه مربوط را به مديرگروه مربوطه، تا قبل از زمان حذف و اضافه  ارايه دهند. اين مقررات شامل دانشجويان محروم از تحصيل / انصرافي دانشگاه تهران در يك دانشكده / پرديس نيز مي گردد.

تاكيد مي گردد، ارايه تصوير ريزنمرات و يا كپي برابر اصل شده آن (مربوط به دانشگاه تهران يا ساير دانشگاهها) قابل اقدام براي معافيت از تكرار دروس نمي باشد .