آرشیو اخبار آموزش آرشیو اخبار آموزش

اطلاعیه ها و اخبار آموزشی اطلاعیه ها و اخبار آموزشی

درخواست معافیت از تکرار دروس گذرانده شده از قبل

به استحضار می رساند دانشجویانی که درخواست معافیت از تکرار دروس گذرانده شده از قبل(در دانشگاه تهران دارند) باید اصل ریزنمره تایید و مهر شده توسط اداره کل امور آموزشی دانشگاه مربوط را به مدیرگروه مربوطه، تا قبل از زمان حذف و اضافه  ارایه دهند. این مقررات شامل دانشجویان محروم از تحصیل / انصرافی دانشگاه تهران در یک دانشکده / پردیس نیز می گردد.

تاکید می گردد، ارایه تصویر ریزنمرات و یا کپی برابر اصل شده آن (مربوط به دانشگاه تهران یا سایر دانشگاهها) قابل اقدام برای معافیت از تکرار دروس نمی باشد .