نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست-تلفن

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگي  سمت شماره مستقيم  داخلي نمابر
دكتر مجتبي اردستاني رئیس دانشکده      
مهدي فراهاني مسئول دفتر 66404647 3156 66407719