آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

شرايط و ضوابط استفاده از تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان

دانشجويان  برگزيده دوره دكتري مي توانند از ابتداي سال 1394 دوره خدمت نظام وظيفه خود را با اجراي طرحي پژوهشي /فناورانه/فرهنگي براساس ضوابط مشروحه ذيل سپري نمايند. لازم به ذكر است دانشجوياني كه شرايط اوليه براساس مقررات بنياد ملي نخبگان را احراز نموده باشند لازم است كاربرگ ضميمه را تكميل و در سامانه اطلاعاتي بنياد به نشاني http://soraya.bmn.ir  بارگذاري نمايند.

الف) دانشجو ازطرح نامه (پروپوزال ) رساله دكتري خود باموفقيت دفاع كرده باشد .

ب) استاد راهنماي دانشجو ونيزدانشگاه /پژوهشگاه متبوع دانشجو باطي دوران خدمت نظام وظيفه هم زمان با تحصيل دانشجو موافق باشند .