تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا) تقویم دفاع (کارشناسی ارشد و دکترا)

اطلاعیه دفاع اطلاعیه دفاع

طراحی محیط و منظر پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در چارچوب دانشگاه سبز با رویکرد بایوفیلیک (چهارشنبه 1397/7/11 ساعت 9)

نام دانشجو:  مژگان توکلی  

رشته تحصیلی: مهندسی طراحی محیط زیست 

عنوان پایان نامه: طراحی محیط و منظر پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در چارچوب دانشگاه سبز با رویکرد بایوفیلیک

اساتید راهنما:   جناب آقای دکتر مثنوی

استاد مشاور: _____________

تاریخ دفاع: چهارشنبه 1397/7/11 ساعت 9

محل دفاع:  کوچه -آذین دانشکده محیط زیست- ساختمان شماره 2 سالن کنفرانس