آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

1393/5/11

كلیه دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر ملزم به ارائه مدارك ایثارگری به واحد آموزش دانشكده حداكثر تا تاریخ 1393/6/15 می باشند.