آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال جاری كه تاكنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند

دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال جاری كه تاكنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند، می توانند از تاریخ 10/8/1393 لغایت 19/8/1393 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذكر است مهلت مذكور تمدید نخواهد شد و عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در سامانه گلستان به منزله عدم نیاز به وام است و وامی پرداخت نخواهد شد. 

         شایان ذكر است مراتب در سامانه گلستان، سایت خوابگاه و سایت تغذیه اطلاع رسانی خواهد شد.