آرشيو اخبار امور دانشجويي آرشيو اخبار امور دانشجويي

اطلاعيه هاي امور دانشجويي اطلاعيه هاي امور دانشجويي

قابل توجه دانشجویان متقاضی ودیعه مسكن و انواع وام مسكن

دانشجویان متقاضی ودیعه مسكن و انواع وام مسكن نیمسال جاری كه تاكنون موفق به ثبت درخواست در سامانه گلستان نشده اند، می توانند از تاریخ 7/8/1393 به مدت محدودی نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. شایان ذكر است عدم ثبت درخواست وام توسط دانشجویان در سامانه گلستان به منزله عدم نیاز به وام است و وامی پرداخت نخواهد شد.

شایان ذكر است مراتب در سامانه گلستان، سایت خوابگاه و سایت تغذیه اطلاع رسانی خواهد شد.