آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه سنوات مجاز تحصيلي آنان به پايان رسيده است

كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كه سنوات مجاز تحصيلي آنان به پايان رسيده (كارشناسي ارشد 4 نيمسال و دوره دكتري 8 نيمسال)، ملزم به تكميل فرم تمديدسنوات و ارائه آن به گروه مربوطه جهت طرح درجلسه گروه، شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده، كميسيون موارد خاص مي باشند. شايان ذكر است چنانچه فرم تكميل شده تمديدسنوات به همراه صورتجلسات مذكور به اداره آموزش دانشكده واصل نگردد، برگزاري جلسه دفاع ازپايان نامه امكانپذير نبوده و هيچ مسئوليتي نيز متوجه اداره آموزش نمي باشد. لذا خواهشمنداست دراسرع وقت نسبت به تكميل فرم مزبور و انجام مراحل فوق اقدام فرمائيد.