آرشيو اخبار آموزش آرشيو اخبار آموزش

اطلاعيه ها و اخبار آموزشي اطلاعيه ها و اخبار آموزشي

قابل توجه متقاضيان استعداد درخشان

انشجوياني كه حائزشرايط زيرمي باشند نسبت به بارگذاري مدارك خود حداكثر تاتاريخ 1394/6/25 درسامانه ثريا به آدرس :http://soraya.bmn.ir اقدام نمايند .

شايان ذكر است متقاضي بايد يكي از شرايط مشروحه ذيل را براي ثبت تقاضا در سامانه مذكور دارا باشد:

1- كسب رتبه برتر در آزمون سراسري ورود به دانشگاه(طبق تعريف سازمان سنجش آموزش كشور)

2- كسب رتبه برتردر: المپياد هاي دانش آموزش (ملي و جهاني) - المپيادهاي دانشجويي(ملي و بين المللي)- جشنواره هاي معتبر ملي(خوارزمي- رازي-...) - بين دانشجويان هم ورودي و هم رشته به لحاظ ميانگين كل

3- مجموع بروندادهاي پژوهشي [مقاله(پذيرش قطعي/چاپ شده)- ثبت اختراع- مقالات كنفرانس- كتاب- و...]

4- دارا بودن گواهي ممتازي(طبق مقررات و مصوبات داخلي دانشگاه) مشروط به كسب معدل حداقل 17 در هر نيمسال تحصيلي

5- تحصيل در سنوات مجاز ( اين تسهيلات شامل تمديد سنوات نمي گردد)